ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு

சுமார் 5,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கம்சன் என்ற அசுரன் மதுராவை ஆண்டு வந்தான்.

2018-09-19T11:32:42+00:00September, 2018|படக்கதைகள்|0 Comments

About the Author:

Admin of the Bhagavad Darisanam site!

Leave A Comment