விஞ்ஞான முன்னேற்றம்: வெறும் வார்த்தைகளே

July, 2013|ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் ஓர் உரையாடல், ஸ்ரீல பிரபுபாதர்|

விஞ்ஞான முன்னேற்றம்: வெறும் வார்த்தைகளே இன்றைய உலகின் விஞ்ஞானிகளில் பலர் தங்களின் கருத்துகளை நிரூபிக்காமல், வெறும் வார்த்தைகளால் வாழ்ந்து வருவது குறித்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் அவரது சீடரான முனைவர் பக்தி ஸ்வரூப தாமோதர சுவாமிக்கும் இடையில் நடைபெற்ற உரையாடல். பக்தி ஸ்வரூப தாமோதர சுவாமி: உயிரை சோதனைக் கூடத்தில் உருவாக்க நவீன விஞ்ஞானிகள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்துக் கொண்டுள்ளனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதர்: ஒன்றை முதலில் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்: கடவுள் எவ்வாறு நிரந்தரமாக உள்ளாரோ, அவ்வாறே [...]